Публічний договір
Про надання інформаційно-консультаційних послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається затвердженням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, проведення оплати на веб-сайті http://pumpyourstyle.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг. Фізична особа – підприємець Льода Марина Ігорівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13 березня 2020 року, № 091520077225, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3502212487, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Матеріали – відеоролики та презентації, що містять інформаційно-консультаційний характер та розміщені на веб-сайті Виконавця за адресою http://pumpyourstyle.com в закритому доступі.

Курс – захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за методиками Виконавця на веб-сайті http://pumpyourstyle.com.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням http://pumpyourstyle.com/offer та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі веб-сайту Виконавця.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Тарифи, пакети (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму послуг для Замовника з доступом до матеріалів курсу.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за адресою http://pumpyourstyle.com (надалі – веб-сайт) лише після здійснення Замовником оплати на розрахунковий рахунок Виконавця на веб-сайті http://pumpyourstyle.com.

2.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за адресою: http://pumpyourstyle.com.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору публікуються на веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами даного Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

§ факт авторизації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення замовлення Послуг на веб-сайті Виконавця http://pumpyourstyle.com

§ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Виконавця http://pumpyourstyle.com

§ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти pumpyourstyle.studio@gmail.com. Положення цього підпункту вважаються дійсними лише за умови технічних неполадок на веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або авторизацію.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе зобов'язання протягом його терміну дії надати інформаційно-консультаційні послуги, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою: http://pumpyourstyle.com для Замовника, а Замовник – приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цього Договору.

3.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: http://pumpyourstyle.com.

3.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті Виконавця http://pumpyourstyle.com.


4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця: http://pumpyourstyle.com та/або здійснення оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

4.2. Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

4.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.


5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.

5.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання зобов'язань по цьому Договору.

5.1.3. Опублікувати на веб-сайті інформацію про зміну: місця, часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, в тому числі, про зміну банківських реквізитів.

5.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.

5.1.5. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на веб-сайті http://pumpyourstyle.com

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи як за свої власні.

5.2.2. Отримувати від Замовника оплату своїх послуг відповідно до умов Договору.

5.2.3. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.

5.2.4. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти, пропорційно кількості ненаданих послуг.

5.2.5. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на веб-сайті Виконавця.

5.2.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.

5.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

5.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на веб-сайті Виконавця.

5.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог при отриманні Послуг, встановлених Виконавцем.

5.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики занять та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.

5.3.6. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних даних.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги Виконавця та порядок їх надання.

5.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці веб-сайту http://pumpyourstyle.com.

5.4.4. Відмовитися від отримання Послуг та здійснити повернення, раніше сплачених, коштів за умови, коли надання Послуг ще не розпочалося або не пізніше, ніж через 48 (сорок вісім) годин початку надання послуг.

5.4.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.


6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі про оплату на веб-сайті Виконавця за адресою: http://pumpyourstyle.com Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% або ж часткової передплати на розрахунковий рахунок Виконавця через платіжний сервіс, який обирає Виконавець на власний розсуд.

6.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця у Національній валюті України – гривні. Сторони погодили, що еквівалентна вартість Послуг в доларах США сплачується Замовником у гривнях, відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день оплати рахунку за Послуги Виконавця.

6.4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником моменту укладення Сторонами Договору.

6.5. У разі не здійснення оплати у вказаний термін, Виконавець припиняє надання послуг, в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

6.6. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.7. У разі невикористання Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.


7. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Надання послуг починається після оплати Замовником послуг Виконавця та авторизації на веб-сайті http://pumpyourstyle.com, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який авторизувався на веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

7.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення будь-яких інформаційних матеріалів на веб-сайті http://pumpyourstyle.com та надання Замовнику доступу до таких матеріалів.

7.3. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше користування Послугами Виконавця. У разі, якщо Замовник попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання Послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

7.4. В наданні Послуг передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування веб-сайту. Перерви в роботі здійснюються в моменти найменшого навантаження веб-сайту. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.

7.5. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 12 даного Договору.

7.6. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується Актом приймання -передачі наданих Послуг (далі – Акт). Водночас дана Оферта має силу Акта про надання послуг і прийняття послуги здійснюється без підписання відповідного Акту приймання-передачі наданих Послуг.


8. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на веб-сайті http://pumpyourstyle.com, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору веб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Виконавця.

8.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

8.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

8.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

8.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги.

8.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно видалити свій акаунт на веб-сайті http://pumpyourstyle.com, надіславши відповідний запит на електронну адресу pumpyourstyle.studio@gmail.com. Після цього адміністратори веб-сайту видалять всю інформацію про акаунт Замовника.

8.8. Грошові кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

8.9. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

§ Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

§ Замовник не скористався Послугами Виконавця протягом одного місяця.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

9.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.


10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

11.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на веб-сайті Виконавця, розташованому в мережі інтернет за адресою: http://pumpyourstyle.com складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

11.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

11.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».

11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

11.6. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.9. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.10. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.


12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ ФОП ЛЬОДА МАРИНА ІГОРІВНА
Місцезнаходження:
76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, будинок 31, квартира 2
e-mail: pumpyourstyle.studio@gmail.com
РНОКПП: 3502212487
Р/р: UA083052990000026003015507930 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
__________________________ Льода М.І
pumpyourstyle
© 2021 MARINA MARTYNIV personal & fashion stylist.
All rights reserved.